ضرورت پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

نکته حقوقی مهمی که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند.

با توجه به اینکه بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته تا حد ممکن اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند و این ذهنیت را داشته باشند که در آتی نیازمند اثبات کلیت عقد خواهند گردید

مطالب مرتبط