تغییر کاربری

در ابتدا بایستی بدانیم کدام اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قرار می‌گیرد

اراضی زراعی و باغها ای که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفتن موضوع این قانون می باشد و محدوده قانونی شهر ها بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذیربط صورت می گیرد در محدوده روستاها در طرح‌های هادی یا بهسازی روستا به محدوده گفته می‌شود که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد

در روستاهای فاقد طرح‌های هادی و بهسازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک می باشد بایستی دانست که مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع می باشد و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیون است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی مسکن و شهرسازی جهاد سازندگی و سازمان ها لذت محیط زیست و استانداری حضور دارد که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می گردد و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آرا اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم می باشد

مورد دیگر اینکه تغییر کاربری اراضی این اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می نماید در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می شود ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین دریافت می گردد

مطالب مرتبط