ضرورت اجتناب از تنظیم اسناد بیع بصورت عادی

با توجه به اینکه بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته تا حد ممکن اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر به عنوان شاهد بگیرند و این ذهنیت را داشته باشند که در آتی نیازمند اثبات کلیت عقد خواهند گردید