دعاوی مربوط به مبایعه نامه

امروزه به دلیل کثرت معاملات ملکی و سرمایه گذاری در زمینه اراضی