دعاوی مربوط به مبایعه نامه های ملکی و اراضی

همانگونه که مشاهده می گردد امروزه یکی از بیشترین معاملات مربوط به املاک و اراضی می باشد و